Forskningsprogrammet Exercise First udføres af PROgrez i tæt samarbejde med Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland i perioden 2019-2023.

Programmet har til hensigt at udvikle, teste og implementere målrettede forebyggende og behandlende sundhedsindsatser, herunder e-baserede indsatser, der understøtter hensigtsmæssig, patientreguleret sundhedsadfærd hos patienter med eller i risiko for kroniske sygdomme.

Programmet søger at fremme lettilgængelig diagnosticering, behandling og værktøjer til egenomsorg, der bevirker, at den enkelte patient får den rette sundhedsfaglige støtte på det rette tidspunkt.

Under forskningstemaet Øget henvisning til fysisk træning findes bl.a. projekter, der ser på optimeret henvisning fra almen læge til fysisk træning, og koordineret behandling til patienter med knæartrose. 

Oftest er det sådan, at fysioterapi og fysisk træning anbefales som første behandlingsled i retningslinjerne. Alligevel forbigås disse i daglig praksis.

Dette forskningstema kaster et undersøgende blik på de forskellige årsager, der ligger til bund for forbigåelsen af retningslinjer og ser samtidig på, hvordan vi bedre kan sikre henvisning og koordinering af behandling i tråd med retningslinjerne.  

Forskningstemaet Fysisk træning som alternativ (til almen behandling/kirurgi) indeholder bl.a. forskningsprojekter, der undersøger gavnligheden ved træning eller operation til patienter med menisk skader. Desuden findes der projekter der kigger på implementering af åndedrætsøvelser i klinisk praksis, og flere projekter har desuden fokus på både træning og patientuddannelse som alternativer til vanlig behandling. 

Forskningstemaet underkender ikke effekten af almen behandling og/eller kirurgi, men ønsker at undersøge, om det vil være ligeså effektfuldt at benytte fysisk træning i nogle tilfælde, og i så fald, i hvilke tilfælde? 

Fysisk træning i hverdagen er et forskningstema, der bl.a. indeholder projekter, som undersøger dagligdagslivet, fysisk aktivitet og patientuddannelse blandt patienter med type 2-diabetes. Desuden ser forskningstemaet også på social ulighed og fysisk aktivitet, aktivitetsmønstre og e-baserede løsninger.

Forskningstemaet bidrager i det store forskningsprogram til at undersøge mange af de ‘hverdagsbarrierer’, som patienter og borgere oplever som hæmmende for fysisk træning i hverdagen. Derfor er det ønsket med dette tema at undersøge, hvordan vi kan skabe bedre muligheder og løsninger, der kan lette inddragelsen af fysisk træning i hverdagen.  

Under forskningstemaet Kvalitet af fysisk træning ser projekterne på, hvordan vi kan sikre, at den fysiske træning der tilbydes, ikke bliver en ‘andenrangsløsning’ for patienterne. Temaet indeholder projekter, der bl.a. kigger på patientoplevet kvalitet i behandlingsrejsen og samskabelse af brugerinvolverende tværsektorielle modeller. 

Samlet set skal de fire forskningstemaer-/søjler bidrage til et helhedsorienteret blik på det at bruge fysisk aktivitet som et reelt behandlingstilbud i sundhedsvæsnet. 

 

Exercise First er finansieret indtil 2023.